Dieta Dla Zdrowia

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Akcja, ani żaden z jej elementów nie są grą losową lub loterią promocyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dietę z Nowym Rokiem" (dalej zwany "Konkursem") jest Fabryka Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Biskupia 8/2, 50-148 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000354541, NIP: 898-217-37-74, REGON 021238998 (dalej zwana: "Organizatorem").
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dietadlazdrowia.pl.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników (tj. wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
6. Główne Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to 2 weekendy w SPA hotelu Nowa Ski w Karpaczu.
7. Nagrody dodatkowe przeznaczone dla laureatów konkursu to kupony na trzydziestodniową e-dietę odchudzającą serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
8 Nagrody dla osób głosujących w konkursie to kupony na miesięczną e-dietę odchudzającą, portalu Dietadlazdrowia.pl.
9. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem stronie internetowej: www.dietadlazdrowia.pl.
2. Konkurs będzie trwał w dniac
h od 12.01.2012r. do 08.02.2012r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie, na stronie internetowej www.dietadlazdrowia.pl.
3. Rozwiązania Konkursu będą ogłaszane cyklicznie: 26
.01.2012, 08.02.2012 ; na stronie internetowej: www.dietadlazdrowia.pl.
4. Co czternaście dni (wyłączając święta) dni, przez dwanaście tygodni Organizator wyłoni trzech laureatów, z których jeden otrzyma nagrodę rzeczową w postaci weekendu w SPA hotelu Nowa Ski(punkt 1.6. Regulaminu), dwóch otrzyma kupony na e-dietę;
5 Co czternaście dni Organizator wyłoni 10 (dziesięciu) głosujących, z których każdy otrzyma kupon na miesięczną e-dietę (punkt 1.8 Regulaminu).

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs polegać będzie na opublikowaniusposobów na motywację w diecie przez Użytkowników portalu www.dietadlazdrowia.pl na tymże portalu. Prace mogą podlegać wcześniejszej weryfikacji moderatora. Organizator zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania przez moderatora lub usunięcia ze Strony Prac niezgodnych z tematyką Konkursu lub nie spełniających wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Prace takie nie będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród przewidzianych w Konkursie.
2. Laureatów, którzy otrzymają kupony na e-dietę wybierają internauci, w drodze głosowania. Na jeden przepis można oddać tylko jeden głos.

4. Laureatów nagrody głównej wybiera komisja DietyDlaZdrowia.pl.
3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie, poprzez zamieszczenie więcej niż jednego artykułu
4. Artykuły będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród w edycji, w której czasie zostały zamieszczone.

5. Nagrody przeznaczone dla głosujących internautów będą przyznawane na zasadzie pierwszeństwa: ci z internautów, którzy oddadzą jako pierwsi głos na zwycięski w danej edycji przepis, otrzymają nagrody.
6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć w całości do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem. Uczestnik na żądanie Organizatora zobowiązany jest wykazać powyższe okoliczności stosownymi dokumentami, w przypadku negatywnej weryfikacji posiadania w/w praw praca będzie uważana za niezgłoszoną do konkursu i nie bierze udziału w wyłonieniu zwycięzców konkursu.
8 Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencji niewyłącznej, z prawem do przenoszenia jej na osoby trzecie i udzielania dalszych sublicencji, obejmującą prawo do wykorzystania pracy w zakresie rozporządzania i korzystania z niej w pełnym zakresie w całości i we fragmentach na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym takich, jak:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) prawo obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
e) użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których zdjęcie utrwalono;
f) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity
g) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
h) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
i) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunków obiektów i osób utrwalonych na zdjęciach.
j) rejestracji jako znak towarowy.
9 Uczestnikowi Konkursu, który udzielił licencji nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
10 Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik konkursu oświadcza, iż zgadza się na opublikowanie pracy na stronach www.dietadlazdrowia.pl jak również oceniane i komentowanie zdjęcia i tekstu przez innych Użytkowników strony www.dietadlazdrowia.pl.
11. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w Internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace już wcześniej publikowane w prasie, Internecie, czy telewizji. Zgłaszane do Konkursu prace nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie.
12. Przepis, ani żaden jego element, nie może zawierać treści które:
a) naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
b) są obsceniczne lub wulgarne;
c) nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
d) propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
e) godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich i/lub naruszają inne prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających lub prawa autorskie i prawa pokrewne;
f) promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
g) są komentarzami, treściami, oświadczeniami itp. generowanymi sztucznie (w szczególności przez programy komputerowe), specjalnie powtarzanymi w celu pozyskania nagrody w Konkursie;
h) w inny sposób naruszają zasady współżycia społecznego lub warunki niniejszego Regulaminu.
13. Organizator obliguje laureatów nagrody głównej do udzielenia wywiadu na potrzeby opisania ośrodka SPA w artykule sponsorowanym na portalu www.dietadlazdrowia.pl.

DANE OSOBOWE

1 Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adres zamieszkania oraz adres email, podane przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane przez Organizatora tj. Fabrykę Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Biskupia 8/2, 50-140 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000354541, NIP: 898-217-37-74, REGON 021238998, w siedzibie Organizatora, w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora drogą elektronicznej wszelkiej korespondencji marketingowej i handlowej dotyczącej działalności Organizatora i jego partnerów, na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w formularzu rejestracyjnym. Fabryka Zdrowia Gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych wyrażenie stosownych zgód związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne dla wzięcia w nim udziału, w przypadku, gdy dany Uczestnik odmówi podania danych, lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego konkursu, prace przez niego wysłane będą traktowane, jako anonimowe, co uniemożliwi Organizatorowi ich wzięcie pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2 w dniach:16.01.2012, 30.01.2012.
2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez publikację listy zwycięzców na stronie www.dietadlazdrowia.pl oraz wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na prywatną skrzynkę mailową użytkownika.
3. W przypadku, nie dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa. Nieodebrane nagrody wysłanej na adres laureata zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym wynikłe z braku zawiadomienia o aktualnym adresie, powoduje utratę prawa do nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie, ani wymianie na ekwiwalent pieniężny. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody.
5 Warunkiem odbioru nagrody jest złożenie oświadczenia przez Laureata, że przysługują mu wszelkie autorskie, prawa majątkowe i pokrewne do pracy i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich do pracy. W przypadku nie złożenia wyżej wymienionego oświadczenia, dana nagroda przepada.
6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród wynikłe z winy producenta.
7 Brak kontaktu ze strony Laureata w terminie do 2 dni od momentu otrzymania wiadomości zwalnia Organizatorów z obowiązku przekazania nagrody. W przypadku, gdy:
a) próby skontaktowania się Organizatora ze Zwycięzcą będą bezskuteczne lub Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w czasie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o wynikach Konkursu, albo też w w/w terminie nie potwierdzi (nie będzie wiedział) o fakcie uczestniczenia w konkursie;
b) Dane osobowe Zwycięzcy podane w zgłoszeniu - imię, nazwisko i adres nie będą zgodne z danymi z jego dokumentu tożsamości,
c) Zwycięzca odmówi podania danych niezbędnych do rozliczenia podatku dochodowego od wartości nagrody w przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę określoną .art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8 Nagrody niniejszego Konkursu, o ile ich wartość przekracza 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % wartości nagrody, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem nagrody.
9 Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wygranej nagrody rzeczowej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.dietadlazdrowia.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: Fabryka Zdrowia Sp. z o. o. ul. Biskupia 8/2, 50-148 Wrocław z dopiskiem o treści: Reklamacja "Przepis na Zdrowie".
2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 6.1 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej ' Komisja") powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe, w tym za prawidłowość i terminowość doręczenia.
2. W przypadku zmiany adresu zamieszkania Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją niniejszego Regulaminu w tym stanowiącej próbę doręczenia nagrody.
3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
4 W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
5 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny.