Dieta Dla Zdrowia

Regulamin portalu DietaDlaZdrowia.pl

Definicje

  1. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu DietaDlaZdrowia.pl oraz świadczenia usług przez serwis DietaDlaZdrowia.pl;
  2. Fabryka Zdrowia - właściciel i administrator Serwisu DietaDlaZdrowia.pl: firma Fabryka Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą: 50-140 Wrocław, ul. Biskupia 8/2, , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000354541, NIP: 898-217-37-74, REGON 021238998, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł;
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, spełniająca kryteria określone Regulaminem, korzystająca z usług świadczonych przez Fabrykę Zdrowia za pośrednictwem Serwisu DietaDlaZdrowia.pl;
  4. Umowa - umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem pomiędzy Fabryką Zdrowia a Użytkownikiem tj. umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług, dostępnych na stronach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
  5. DietaDlaZdrowia.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fabrykę Zdrowia na rzecz Użytkowników, na mocy Umowy;
  6. Serwis DietaDlaZdrowia.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.dietadlazdrowia.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Fabryka Zdrowia świadczy Użytkownikom usługi za pośrednictwem serwisu DietaDlaZdrowia.pl;
  7. Abonament ? opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl w wybranym okresie.

   Postanowienia ogólne

    1. Regulamin ustanawia warunki i zasady korzystania z odpłatnych i nieodpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych przez Fabrykę Zdrowia na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie dedykowanych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Fabryce Zdrowia informacji.
    2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie i nieprzerwanie w każdym czasie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Użytkownik.
    3. Regulamin jest integralną częścią Umowy, zawieranej między Użytkownikiem a Fabryką Zdrowia poprzez rejestrację Użytkownika na Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
    4. Wygląd i treść Serwisu DietaDlaZdrowia.pl, jak również materiały udostępniane Użytkownikom i aplikacje internetowe zawarte na stronach w/w Serwisu stanowią wyłączną własność Fabryki Zdrowia i są objęte ochroną, wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
    5. Przed skorzystaniem z serwisu DietaDlaZdrowia.pl Użytkowników ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania jego postanowień. Z chwilą skorzystania Użytkownik, zgodnie z zapisami Regulaminu, przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z jego łamania.
    6. Fabryka Zdrowia informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fabrykę Zdrowia za pośrednictwem Serwisu DietaDlaZdrowia.pl może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych pomiędzy Fabryką Zdrowia a Użytkownikiem.
    7. Fabryka Zdrowia zapewnia dostęp do Serwisu DietaDlaZdrowia.pl przez całą dobę, jednakże zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych bieżącą obsługą i konserwacją Serwisu, urządzeń technicznych oraz oprogramowania, a także powstałych wskutek okoliczności od Fabryki Zdrowia niezależnych. Fabryka Zdrowia nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za straty i szkody (w tym utratę danych).
    8. Fabryka Zdrowia oświadcza, iż publikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl teksty i materiały są ich osobistymi opiniami, za treści których Fabryka Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za naruszenie nimi jakichkolwiek praw osób trzecich. Fabryka Zdrowia nie ponosi także odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Fabryka Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.

     Warunki świadczenia usług przez DietaDlaZdrowia.pl

      A. Warunki techniczne.

      1. Warunki techniczne:
       a) posiadanie przez Użytkownika aktywnej skrzynki poczty e-mail;
       b) posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych podłączonego do sieci Internet;
       c) prawidłowo zainstalowane na w/w urządzeniu oprogramowanie:
       - system operacyjny Windows 95 lub nowszy,
       - przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, albo Firefox w wersji 2 lub nowszej,
       - włączona w/w przeglądarce akceptacja plików Cookie oraz obsługa skryptów Java Script,
       - prawidłowo zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

      B. Warunki formalne.

      1. Użytkownikiem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, która:
       - zaakceptowała Regulamin,
       - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
      2. Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu DietaDlaZdrowia.pl może być osoba, która:
       - wypełniła formularz rejestracyjny,
       - zdefiniowała nazwę użytkownika i hasło dostępu do konta,
       - wskazała adres poczty e-mail do korespondencji z Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
      3. Niektóre z usług DietaDlaZdrowia.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
       - posiadają konto w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl,
       - opłacili poszczególne usługi DietaDlaZdrowia.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
       - przed przystąpieniem do korzystania z usług DietaDlaZdrowia.pl stanowiących plany dietetyczne ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety lub wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi DietaDlaZdrowia.pl,
       - przed przystąpieniem do korzystania z usług DietaDlaZdrowia.pl stanowiących plany dietetyczne ukończyli lat 18 (osiemnaście).
      4. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz spełnienie wszystkich z w/w warunków dla skorzystania z usług świadczonych przez Fabrykę Zdrowia.
      5. Konto w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług DietaDlaZdrowia.pl.
      6. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

      C. Warunki ogólne

      1. Użytkownik zobligowany jest do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwych danych o jego osobie.
      2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed dniem upływu terminu na odstąpienie od Umowy, określonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późn. zm.)
      3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji w/w danych zgodnie ze stanem faktycznym.
      4. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony danych dostępowych do konta w serwisie DietaDlaZdrowia.pl, w szczególności do nieudostępniania ich osobom trzecim.
      5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie ze swojego konta w Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
      6. Usługi Serwisu DietaDlaZdrowia.pl dedykowane są na użytek wyłączny Użytkownika i nie mogą być wykorzystywane na użytek osób trzecich, ani do celów komercyjnych.
      7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu DietaDlaZdrowia.pl zgodnie z Regulaminem.
      8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu DietaDlaZdrowia.pl sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
      9. W ramach korzystania z usług Serwisu DietaDlaZdrowia.pl, Fabryka Zdrowia nie wyraża Użytkownikowi zgody na:
       - posługiwanie się treściami i materiałami bezprawnymi;
       - posługiwanie się treściami obraźliwymi, obscenicznymi lub wulgarnymi, a także sprzecznymi z zasadami dobrego wychowania i współżycia społecznego;
       - formułowanie nazwy użytkownika w taki sposób, że będzie ona w całości lub fragmentarycznie, choćby fonetycznie odnosiła się do wyrażeń o charakterze wulgarnym, obraźliwym, czy obscenicznym;
       - formułowanie nazwy użytkownika w taki sposób, że będzie ona w całości lub fragmentarycznie, choćby fonetycznie odnosiła się wyrażeń obrażających uczucia religijne lub reklamujących inne firmy, witryny, produkty, usługi;
       - zamieszczania na stronach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl jakichkolwiek materiałów o treści pornograficznej oraz jakichkolwiek informacji, służących do korzystania z tego typu materiałów;
       - wykorzystywania danych osobowych i/lub wizerunku osób trzecich bez ich pisemnej zgody;
       - publikowanie treści rozmów prywatnych i/lub korespondencji prywatnej bez zgody wszystkich uczestników tejże komunikacji;
       - publikowanie treści ułatwiających lub instruujących działania sprzeczne z prawem polskim;
       - używanie środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, który prowadzi lub mógłby prowadzić do utraty stabilności pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych zaangażowanych przy świadczeniu usług przez Serwis DietaDlaZdrowia.pl;
       - upublicznianie materiałów do których Fabryce Zdrowia przysługują majątkowe prawa autorskie;
       - wykorzystywanie w jakikolwiek sposób powierzchni Serwisu DietaDlaZdrowia.pl do celów reklamowych i komercyjnych.
      10. Fabryka Zdrowia zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę, do:
       - zmiany (czasowej lub stałej) usług, świadczonych przez Fabrykę Zdrowia poprzez Serwis DietaDlaZdrowia.pl;
       - zawieszenia lub zaprzestania świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych przez Fabrykę Zdrowia poprzez Serwis DietaDlaZdrowia.pl;
       - usuwania lub odmowy zamieszczania publikacji, których treści naruszają choć częściowo niniejszy Regulamin;
       - Fabryka Zdrowia nie musi uzasadniać wprowadzania w/w zmian.
      11. Fabryka Zdrowia zastrzega, iż koszty związane z dostępem do sieci Internet, jak i z posiadaniem, naprawą i konserwacją urządzeń pozwalających na korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadaniem i zainstalowaniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług Serwisu DietaDlaZdrowia.pl, leżą po stronie Użytkownika i w żaden sposób nie obciążają Fabryki Zdrowia.

       Prawa i obowiązki Użytkownika

        1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy.
        2. Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć, skanów i publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach Serwisu.
        3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, jak również treści o charakterze reklamowym.
        4. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Fabryki Zdrowia w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
        5. Użytkownik poprzez zamieszczanie swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
        6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Serwisu DietaDlaZdrowia.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika, przejmuje On na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

         Usługi portalu DietaDlaZdrowia.pl świadczone nieodpłatnie

         1. Fabryka Zdrowia zastrzega, iż korzystanie z części usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl.

         Usługi portalu DietaDlaZdrowia.pl świadczone odpłatnie

         A. Zakres usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych odpłatnie.

         1. Użytkownik korzystający z usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych przez Fabrykę Zdrowia odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych nieodpłatnie.
         2. Usługami DietaDlaZdrowia.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Fabrykę Zdrowia odpłatnie jest kompleksowy plan dietetyczny na okres ważności Abonamentu, składający się z odpowiedniej ilości dedykowanych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o założenia, wytyczne i postępy Użytkownika;
         3. W ramach planów dietetycznych Użytkownik otrzyma jedną z następujących rodzajów diet:
          1. Dieta Odchudzająca,
          2. Dieta Sportowa,
          3. Rodzinna,
          4. Dieta dla osób ze schorzeniami dietozależnymi,
          5. Prawidłowe odżywianie dla kobiet w ciąży,
          6. Prawidłowe odżywianie dla matek karmiących.

         B. Warunki korzystania z usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych odpłatnie.

         1. Fabryka Zdrowia zastrzega, iż korzystanie z usług DietaDlaZdrowia.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
          1. posiadania aktywnego konta w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl,
          2. ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę DietaDlaZdrowia.pl,
          3. ukończenia lat 15 (piętnastu),
         2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl Użytkownik powinien:
          1. uzupełnić w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego planu diety oraz dokonać przedpłaty wybranego Abonamentu.
         3. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi DietaDlaZdrowia.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez Fabrykę Zdrowia następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości usług świadczonych na rzecz Użytkowników są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenie dokonane przez Fabrykę Zdrowia w wykonaniu Umowy nie może zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

         C. Warunki świadczenia odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl.

         1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl następuje za zgodą Użytkownika , nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty przez Użytkownika wybranego Abonamentu.
         2. Fabryka Zdrowia zastrzega, iż każdy kolejny plan dietetyczny generowany będzie dla Użytkownika nie później niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Abonamentu.
         3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
          1. do prawidłowego wykonania przez Fabrykę Zdrowia odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem plan dietetyczny generowany jest każdorazowo w oparciu o informacje wskazywane przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl,
          2. stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi DietaDlaZdrowia.pl diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
          3. dedykowany plan dietetyczny umożliwia Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),
          4. uprawianie sportu wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji oraz, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości winien je niezwłocznie konsultować wyłącznie z osobami posiadającymi stosowne kompetencje i uprawnienia. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do korzystania z odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl skonsultował swój stan zdrowia z odpowiednim lekarzem, który stwierdził brak przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych,
          5. korzystając z odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl winien ściśle stosować się do dedykowanych planów dietetycznych, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z osobami upoważnionymi do tego przez Fabrykę Zdrowia, w szczególności zaś, że nie wolno mu modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych niż wyraźnie do tego wskazane przez Fabrykę Zdrowia osób, a także w sposób inny niż umożliwiony w ramach odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl,
          6. dedykowane plany dietetyczne mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Fabryka Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności.
         4. Fabryka Zdrowia oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, niezbywalnej, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług DietaDlaZdrowia.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług DietaDlaZdrowia.pl. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu: wyświetlane na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do korzystania z usług DietaDlaZdrowia.pl, zapisywane w pamięci takiego urządzenia, zapisywane na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej oraz drukowane w 1 (jednym) egzemplarzu. Wynagrodzenie Fabryki Zdrowia z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

         D. Opłaty.

         1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę DietaDlaZdrowia.pl.
         2. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie, jednakże z dokładnością do godziny.
         3. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany, w szczególności nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od ilości dni objętych wygenerowanymi w tym okresie dedykowanymi planami dietetycznymi. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i zgadza się, iż w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu wyników pomiarów w stosunku do zaplanowanych, Użytkownik nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl stanowiących dedykowany plan dietetyczny lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty. Nadto, w takim przypadku, Użytkownik traci prawo do uzyskania diety na dni, których opóźnienie dotyczy, zaś wygenerowanie kolejnej diety następuje w przeciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od rzeczywistego wprowadzenia pomiarów przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl.
         4. W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament za tę samą odpłatną usługę DietaDlaZdrowia.pl, okres ważności tak opłaconego Abonamentu ulega wydłużeniu o czas stanowiący 20 (dwadzieścia) procent okresu ważności danego Abonamentu wynikającego z Regulaminu liczony od dnia wygasnięcia poprzednio opłaconego abonamentu.
         5. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę DietaDlaZdrowia.pl polegającą na komponowaniu dedykowanych planów dietetycznych wynosi odpowiednio:

         Okres ważności Abonamentu

         Cena

         30 dni (1 miesiąc)

         39zł

         90 dni (3 miesiące)

         117zł

         180 dni (6 miesięcy)

         234zł

         365 dni (12 miesięcy)

         468zł

         1. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
         2. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi (przelew lub za pomocą serwisu Platności.pl).
         3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi DietaDlaZdrowia.pl jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w Regulaminie. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru odpłatnej usługi , z której Użytkownik chce skorzystać i wpłaty środków pieniężnych w wysokości innej niż dokładna stawka wybranego Abonamentu, prawo do korzystania z takiej odpłatnej usługi DietaDlaZdrowia.pl zostanie aktywowane dla danego Użytkownika automatycznie (bez pytania go o zgodę), na okres odpowiadający najwyższej możliwej do rozliczenia z takiej wpłaty stawce Abonamentu za wybraną usługę, chyba że wpłacone środki nie będę wystarczające do aktywowania najkrótszego z Abonamentów na tę usługę. W przypadku, gdy przedpłacona kwota nie pokrywa wybranego Abonamentu lub gdy Użytkownik nie określi odpłatnej usługi DietaDlaZdrowia.pl, z której chce skorzystać oraz gdy nie da się tego określić domyślnie na podstawie wysokości dokonanej przez tego Użytkownika zapłaty, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie także uwidoczniona na stronie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl.
         4. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w przypadku wniesienia opłat Abonamentowych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres dostępu do danej odpłatnej usługi DietaDlaZdrowia.pl, a także, iż przedłużenie lub ponowne dokonanie opłat nie powoduje prawa do wliczenia okresu poprzednio aktywowanych usług do ogólnej puli czasu przedłużanych lub ponownie aktywowanych odpłatnych usług DietaDlaZdrowia.pl, od której zależy ustalenie wysokości stawki Abonamentu.
         5. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez Fabrykę Zdrowia reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.
         6. Fabryka Zdrowia informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie DietaDlaZdrowia.pl w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

         E. Gwarancja skuteczności.

         1. Fabryka Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikowi zrealizować cele zmiany masy ciała.
         2. W przypadku, gdyby Użytkownikowi, który postępował zgodnie z przekazanym mu przez Fabrykę Zdrowia planem dietetycznych nie zrealizował celów postawionych w ramach ustawień zakupionego planu dietetycznego, Fabryka Zdrowia może dokonać na żądanie takiego Użytkownika przedłużenia czasu trwania abonamentu planu dietetycznego do 6 miesięcy bez żądania dodatkowych opłat.
         3. Prawo do bezpłatnego wydłużenia czasu abonamentu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym przysługuje Użytkownikowi, który:
          1. zakupił abonament planu dietetycznego na co najmniej 6 miesięcy (liczy się łączny nieprzerwany czas trwania abonamentu bez względu na to, czy kupił 6 abonamentów 1-miesięcznych, czy jeden 6-miesięczny) i czas trwania tego abonamentu upłynął,
          2. postawił w ustawieniach planu dietetycznego DietaDlaZdrowia.pl cele związane z utratą masy ciała, które są realne do osiągnięcia, a także zgodne z jego prawidłowym wskaźnikiem BMI,
          3. dokonał wszystkich regularnych pomiarów masy ciała w terminie,
          4. informował dietetyka w serwisie DietaDlaZdrowia.pl drogą e-mailową o problemach z realizacją ustalonego planu odchudzania,
          5. przestrzegał zasad diety i wskazówek dietetyka w DietaDlaZdrowia.pl,
          6. przestrzegał regulaminu serwisu,
          7. posiada nadal aktywne konto w serwisie DietaDlaZdrowia.pl, w ramach którego dokonał zakupu abonamentu podlegającego niniejszej gwarancji.
         4. Użytkownik, który chce skorzystać z bezpłatnego przedłużenia abonamentu diety i spełnił wymogi opisane w powyższym punkcie, powinien napisać do DietaDlaZdrowia.pl z podaniem o przedłużenie czasu abonamentu poprzez formularz kontaktu serwisu DietaDlaZdrowia.pl, podając zwrotny adres e-mail zgodny z zarejestrowanym na koncie z zakupionym abonamentem planu dietetycznego podlegającemu niniejszej gwarancji.

         Polityka prywatności

          1. Fabryka Zdrowia ma prawo do anonimowego publikowania treści, kierowanych przez Użytkownika do Serwisu DietaDlaZdrowia.pl, w tym pytań dotyczących usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu DietaDlaZdrowia.pl i udzielonych na nie przez zespół redakcyjny Fabryki Zdrowia odpowiedzi.
          2. Fabryka Zdrowia zastrzega sobie prawo do wykorzystania powierzchni Serwisu DietaDlaZdroia.pl na działalność komercyjną i reklamową, jak również do kierowania do Użytkowników Serwisu treści reklamowych, informacyjnych i komercyjnych, dotyczących zarówno działalności Fabryki Zdrowia, jak i jej partnerów biznesowych oraz osób trzecich.
          3. Użytkownik oświadcza, iż przez dokonanie rejestracji na Serwisu DietaDlaZdrowia.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fabrykę Zdrowia swoich danych osobowych w celu ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,.
          4. Fabryka Zdrowia oświadcza, iż:
           - stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia Użytkownikom ochrony prywatności i ochrony danych osobowych

          - przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie upoważnienia ustawowego oraz za zgodą Użytkownika w siedzibie administratora.

          1. Fabryka Zdrowia informuje, iż:
           -

          - dane te są przetwarzane w siedzibie administratora.

          -podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, Użytkownik ma wgląd do swoich danych oraz może je dowolnie aktualizować,

          1. Użytkownik oświadcza, iż:
           - wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych przez Fabrykę Zdrowia osobom trzecim, przy zachowaniu ich tożsamości oraz wyłącznie dla celów określonych niniejszym Regulaminem,
           - wyraża zgodę otrzymywanie od Fabryki Zdrowia, jej Partnerów, kontrahentów i współpracowników informacji handlowych (w rozumieniu przepisów prawa), reklamowych, ankiet, informacji o organizowanych konkursach na adres poczty email Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym,
           - wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Fabrykę Zdrowia oraz podmioty i osoby trzecie upoważnione przez Fabrykę Zdrowia (również w celach komercyjnych) wszelkich tekstów i materiałów publikowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl. i w związku z jego promocją i reklamą. Powyższa zgoda obejmuje wykorzystanie utworów na wszelkich znanych w dniu akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, w tym w szczególności, takich , jak:

          a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM;

          b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

          c) prawo obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

          d) użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których zdjęcie utrwalono;

          e) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity

          f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;

          g) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

          h) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunków obiektów i osób utrwalonych na zdjęciach.

          i)rejestracji jako znak towarowy Jednocześnie Użytkownik udziela Fabryce Zdrowia nieodwołalnej zgody na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkich treści i materiałów opublikowanych oraz powierza mu wykonanie prawa nadzoru autorskiego na sposobem korzystania z tych utworów. W zakresie powstałych na podstawie utworów dzieł zależnych Użytkownik udziela niniejszym nieodwołalnej zgody na ich wykorzystanie w pełnym zakresie tożsamym z zakresem wykorzystania utworu podstawowego. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w niniejszym podpunkcie jest udzielane Fabryce Zdrowia bez ograniczeń terytorialnych, na 99 lat licząc od każdej publikacji utworu oraz, że jest ono nieodwołalne. Fabryka zdrowia ma prawo do przenoszenia powyższych uprawnień na osoby trzecie, jak również do udzielania dalszych licencji w granicach posiadanych uprawnień.

           Zablokowanie lub usunięcie konta użytkownika na portalu DietaDlaZdrowia.pl

            1. Blokada świadczenia Użytkownikowi usług i blokada konta Użytkownika w ramach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
             - Użytkownik akceptuje, iż Fabryka Zdrowia zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług (całkowitego lub czasowego) oraz zablokowania konta Użytkownika Użytkownikom, którzy upubliczniają na stronach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl materiały lub treści niezgodne z niniejszym Regulaminem.
             - Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że odblokowanie czasowej blokady usług świadczonych w ramach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl i/lub odblokowanie konta Użytkownika na Serwisu DietaDlaZdrowia.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie ustalonego przez Fabrykę Zdrowia, stosownie do wagi naruszenia Regulaminu. Czasową blokadę (usług i/lub konta Użytkownika) należy traktować jako sankcję za naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.
            2. Usunięcie konta Użytkownika z Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
             - Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje konto Użytkownika z Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
             - Fabryka Zdrowia zastrzega sobie prawo (na co Użytkownik wyraża zgodę) do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, gdy:
             a) następuje wielokrotne, rażące złamanie przez Użytkownika zasad Regulaminu,
             b) konto Użytkownika nie jest używane przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy.
             - Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że usunięcie jego konta Użytkownika powoduje:
             a) nieodwracalne utracenie zgromadzonych przez Użytkownika na tymże koncie danych i informacji,
             b) wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl,
            3. Użytkownik oświadcza, iż rozumie, że zablokowanie świadczenia usług i/lub zablokowanie konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika zgodnie z Regulaminem, nie może być podstawą do roszczeń przeciwko Fabryce Zdrowia o odszkodowanie, dla podkreślenia czego, zrzeka się z wszelkich tego typu roszczeń.

             Postępowanie reklamacyjne

              1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu DietaDlaZdrowia.pl, polegające w szczególności na zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny info@fabryka-zdrowia.pl w tytule z dopiskiem REKLAMACJA DietaDlaZdrowia.pl "
              2. W ten sam sposób reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisu, o ile nic innego nie postanowiono w regulaminach dotyczących świadczenia danej usługi, z którą reklamacja jest związana.
              3. Reklamacja powinna zawierać dane reklamującego, dokładny opis sytuacji, w związku z którą Użytkownik składa reklamację oraz określenie konkretnego jego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.
              4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Serwisu w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji - może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie.
              5. Nie uzupełnienie reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z reklamacji.
              6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji bądź jej uzupełnienia na prośbę Serwisu, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl lub bezpośrednio przez Administratora.
              7. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu DietaDlaZdrowia.pl będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
              8. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
              9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.

               Postanowienia końcowe

                1. Użytkownik zgadza się na to, iż Fabryka Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za usługi, które są świadczone za pośrednictwem i/lub przy wykorzystaniu serwisu DietaDlaZdrowia.pl przez inne podmioty i osoby trzecie, świadczące usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu, na mocy porozumień z Fabryką Zdrowia.
                2. Fabryka Zdrowia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie staja się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Serwisu DietaDlaZdrowia.pl.
                3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
                4. W przypadku ewentualnych sporów, zarówno Użytkownik, jak i Fabryka Zdrowia będą dążyć do rozwiązań polubownych, a w przypadku braku porozumienia poddadzą go do rozeznania właściwego sądu.
                5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2011r.

                 Dostępność regulaminu

                  Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, dostępna jest pod adresem strony internetowej http://dietadlazdrowia.pl/strony/regulamin.html oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

                  Wrocław, dnia 10 października 2011 r.